Artikel 1. Definities.

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Eenmanszaak ‘Sieka Geldof’, statutair gevestigd te Veldhoven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 71587829, Opdrachtgever: de partij met wie Sieka Geldof een overeenkomst heeft gesloten; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sieka Geldof, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Sieka Geldof en een opdrachtgever, waarop Sieka Geldof deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Sieka Geldof en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Sieka Geldof zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Sieka Geldof tot het aangaan van een overeenkomst. Sieka Geldof heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.
 2. Een overeenkomst tussen Sieka Geldof en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Sieka Geldof een aanbod van Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Een overeenkomst tussen Sieka Geldof en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Sieka Geldof uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Sieka Geldof afgegeven offerte.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sieka Geldof zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sieka Geldof het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan de door Sieka Geldof ingeschakelde derden verstrekken, zonder daarover eerst met Sieka Geldof te overleggen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sieka Geldof aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sieka Geldof worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sieka Geldof zijn verstrekt, heeft Sieka Geldof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Sieka Geldof is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sieka Geldof is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sieka Geldof de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Sieka Geldof derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Sieka Geldof. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Sieka Geldof.
 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Sieka Geldof vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat Sieka Geldof op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 4. Indien de Opdrachtgever Sieka Geldof geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die Sieka Geldof als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door Sieka Geldof ingeschakelde derden, aan Sieka Geldof te vergoeden.

Artikel 6. Trainingen

 1. Voor door Sieka Geldof te verzorgen trainingen gelden, naast hetgeen elders in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, nog de in dit artikel genoemde aanvullende voorwaarden.
 2. Aanmeldingen voor trainingen dienen schriftelijk te geschieden door middel van het versturen van een email of een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Telefonische aanmeldingen dienen alsnog via een email of aanmeldingsformulier schriftelijk bevestigd te worden.
 3. De Opdrachtgever en/of de deelnemer ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de inschrijving een ontvangstbevestiging. De deelnemer ontvangt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training een deelname bevestiging met trainingsdata, tijden, plaats van de training en een routebeschrijving.
 4. Facturering vindt plaats voorafgaand aan de training. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na verzending van de factuur betaald te worden.
 5. Sieka Geldof is bevoegd bij uitblijven van betaling de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en de examen/tentamens te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.
 6. Trainingen kunnen tot 10 werkdagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt niet voor geplande trainingen die reeds binnen 10 werkdagen aanvangen. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang van de training is het gehele factuurbedrag verschuldigd. Het is bij verhindering van het volgen van de training toegestaan één plaatsvervanger af te vaardigen, mits deze een soortgelijke functie uitoefent als de afgemelde deelnemer en de wijziging vooraf aan Sieka Geldof wordt gemeld.
 7. Verzuim van een bijeenkomst door een deelnemer geeft geen recht op restitutie van een gedeelte of het gehele factuurbedrag.
 8. Bij incompany trainingen blijft bij annulering het gehele factuurbedrag verschuldigd. In overleg zijn de trainingsdata te wijzigen, mits dit minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de training wordt aangevraagd.
 9. Sieka Geldof zal al het redelijke in het werk stellen om de trainingen op de geplande data doorgang te doen vinden. Sieka Geldof behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van de trainer of anderszins een training niet door te laten gaan. Bij overbezetting zal, in overleg met de aanmelder/deelnemer(s), een andere datum voor de training worden vastgesteld. Sieka Geldof is niet aansprakelijk als een training, om redenen buiten haar invloedssfeer, niet kunnen plaatsvinden.

Artikel 7. Annulering of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever de met Sieka Geldof gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan Sieka Geldof een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Sieka Geldof op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Sieka Geldof gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sieka Geldof zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Sieka Geldof de Opdrachtgever hierover inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sieka Geldof daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Sieka Geldof behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die Sieka Geldof in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. Sieka Geldof heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verveelvoudiging en/of openbaarmaking en herhaling van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld en ongeacht of deze samen met Opdrachtgever zijn opgesteld. Voor zover nodig draagt Opdrachtgever eventuele rechten van intellectuele eigendom op gezamenlijk ontwikkelde stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz, bij deze reeds nu voor alsdan om niet over aan Sieka Geldof.
 3. Alle door Sieka Geldof verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sieka Geldof worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van Sieka Geldof, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sieka Geldof.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van Sieka Geldof mogen de door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, schetsen, plannen, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
 5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 aan Sieka Geldof verschuldigd en is daarnaast ter zake van forfaitaire schadevergoeding aan Sieka Geldof een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van het bedrag van de bij de offerte door Sieka Geldof gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van Sieka Geldof aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op de Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij Sieka Geldof berusten.

Artikel 9. Klachttermijnen

 1. De Opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening van Sieka Geldof binnen 14 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan Sieka Geldof te melden. Na het verstrijken van die termijn is Sieka Geldof niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.
 2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 10. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, kosten voor revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sieka Geldof, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien Sieka Geldof met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Sieka Geldof niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Sieka Geldof mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen of stijgingen in de prijzen van derden die Sieka Geldof voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag Sieka Geldof het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan Sieka Geldof, dat in redelijkheid niet van Sieka Geldof kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

Artikel 11. Betaling

 1. Door Sieka Geldof verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum:
  • of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Sieka Geldof;
  • of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, derhalve 18 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 12. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
  • De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Sieka Geldof is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Sieka Geldof gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van Sieka Geldof.
 2. 2.Indien Sieka Geldof, ondanks hetgeen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Sieka Geldof verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 3. Als het voor Sieka Geldof ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 2 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Sieka Geldof voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Sieka Geldof beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan.
 5. In afwijking van het vierde lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 6. Sieka Geldof is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sieka Geldof aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Sieka Geldof toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
 7. Sieka Geldof is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Sieka Geldof voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 14. Opzegging en Ontbinding

 1. Wanneer Sieka Geldof met de Opdrachtgever een duurovereenkomst heeft gesloten (bijvoorbeeld voor het verrichten van interim werkzaamheden), kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Sieka Geldof is, onverminderd het recht van Sieka Geldof om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst aan Sieka Geldof ter kennis gekomen omstandigheden Sieka Geldof goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Sieka Geldof de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
 3. Voorts is Sieka Geldof bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Sieka Geldof kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Sieka Geldof onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Sieka Geldof zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Sieka Geldof overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Sieka Geldof geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. Sieka Geldof heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Sieka Geldof haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Sieka Geldof opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sieka Geldof niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Sieka Geldof bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 16. Privacy

 1. Sieka Geldof vindt het van groot belang zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij u naar het privacy statement op onze website.
 2. Sieka Geldof verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan Sieka Geldof verstrekt, staat de Opdrachtgever er jegens Sieka Geldof voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.
 3. Sieka Geldof sluit met Opdrachtgever waar nodig een aparte verwerkersovereenkomst.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Sieka Geldof worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Sieka Geldof en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Sieka Geldof en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. Sieka Geldof behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

Deze algemene voorwaarden zijn door Sieka Geldof voor het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld en worden op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever toegezonden.